Missie & Visie.

Onze missie

Respect voor onze medemens

Onze cliënten staan voor ons centraal, en het is dan ook onze missie om de kwaliteit van hun leven te ondersteunen, behouden en/of te bevorderen. Levenskwaliteit staat voor de keuzevrijheid,

zelfredzaamheid, eigen regie en veiligheid van ieder mens. Als iemand zorgbehoevend is kan de kwaliteit van leven op al deze onderdelen in gevaar komen. Het is ons doel om deze levenskwaliteit waar mogelijk te behouden of zelfs te verbeteren. Wij doen dit door een mensgerichte aanpak: bij ons heeft u

geen productie-, maar maatwerk dat zoveel mogelijk naar de wensen van onze cliënten aangepast is. Deze mensgerichtheid gebruiken wij ook bij ons personeel: iedereen wordt gestimuleerd om mee te denken aan hoe wij de beste zorg kunnen bieden. Zo ontstaan er creatieve ideeën waar we het leven van onze cliënten positief mee beïnvloeden.

Onze visie

Met én voor elkaar!

Voor ons is het belangrijk dat wanneer iemand onverwachts verpleging of ondersteuning thuis nodig heeft, deze persoon toch zoveel mogelijk de eigen regie en zelfstandigheid kan behouden.

Ieder mens heeft zijn eigen identiteit, waarden, normen en overtuigingen. Deze kenmerken maken ieder mens uniek. Daar proberen wij als organisatie zoveel mogelijk rekening mee te houden. Niet de ziekte,

beperking of handicap staat centraal bij het bepalen van de zorgbehoefte, maar de cliënt. Onze cliënten bepalen zoveel mogelijk zelf welke zorg- en dienstverlening zij willen ontvangen. Om dit te bereiken kunt u van ons verwachten dat:

Wij elkaar eerst leren kennen tijdens de intake;

Wij naar u luisteren;

Wij elkaar helpen.

Dit alles doen wij met én voor elkaar!

Onze doelgroep

Kwetsbare ouderen en volwassenen in Twente die zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit de Wlz, ZvW of Wmo, in het bijzonder (maar niet exclusief) thuiswonende migrantendoelgroepen, zoals Wlz- profielen VV-3, -4, -5 en -6, Wijkverpleging en Wmo intensieve ondersteuning. Doelgroepen die wij uitsluiten zijn:

jongeren (jonger dan 18 jaar)

forensisch zorg

verslavingszorg

Ggz

gehandicaptenzorg

Wij zijn ervan overtuigd dat onze ketenpartners de bovenstaande zorg beter kunnen leveren. Tevens ondersteunen wij geen cliënten die andere cliënten of onze medewerkers discrimineren of claimend gedrag vertonen zodat 1-op-1 begeleiding nodig is of leidt tot een verkapte PGB.