Onafhankelijke cliëntondersteuner, -vertrouwenspersoon en medezeggenschap Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit een groep mensen die op betrokken wijze de gemeenschappelijke belangen van cliënten behartigt. Van de Cliëntenraad van Habitus maatschappelijk zorg en welzijn mogen lid zijn: (voormalig) cliënten, naasten en mantelzorgers. Zij zijn immers ervaringsdeskundige als het gaat om het ontvangen van zorg. Maar niet alle cliënten kunnen of willen dat. Daarom kunnen ook naasten en mantelzorgers zitting nemen. De wet stelt dat de Cliëntenraad representatief moet zijn. Dat betekent onder andere dat alle groepen cliënten vertegenwoordigd moeten zijn. Medewerkers van Habitus maatschappelijk zorg en welzijn kunnen uiteraard geen zitting nemen in de Cliëntenraad.

De wet verplicht de directie van Habitus maatschappelijk zorg en welzijn om een Cliëntenraad in te stellen. Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een Cliëntenraad is, die invloed kan uitoefenen op het beleid. De Cliëntenraad is de enige, bij de zorgverlening betrokkene, die op onafhankelijke wijze kan praten vanuit de ervaring van cliënten. De raad praat mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft (on)gevraagd advies op de instemmingsaanvraag. De directie neemt uiteindelijk de beslissing. Middels een medezeggenschapsregeling maken de raad en directie afspraken over hoe zij met elkaar samenwerken. In deze medezeggenschapsregeling is o.a. opgenomen hoeveel leden de raad heeft, de benoeming en zittingsduur van de raadsleden, wie er deel kunnen uitmaken van de raad en over welke middelen de raad kan beschikken.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten (de achterban) en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De raad heeft de volgende functies:

 • De raad is spreekbuis van de cliënten.
 • De raad bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt de gemeenschappelijkebelangen;
 • De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Om de taken goed te kunnen doen, moet de Cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contact leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak van de raad. Op die manier voldoet de Cliëntenraad ook aan de wet die stelt dat de Cliëntenraad representatief moet zijn voor cliënten in de zorginstelling.

De Cliëntenraad heeft een aantal rechten die in de wet zijn vastgelegd en die zijn opgenomen in de medezeggenschapsregeling. Daarmee kan de raad invloed uitoefenen op het beleid.

De wet noemt een aantal onderwerpen dat onder het instemmingsrecht van de Cliëntenraad valt. Als de directie een besluit wil nemen dat onder het instemmingsrecht valt, dan is de directie verplicht dat besluit vooraf voor advies aan de raad voor te leggen. De directie mag van het advies van de Cliëntenraad afwijken, maar pas nadat zij dit in een vergadering met de raad heeft toegelicht.

Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Van belang is dat leden van de raad directe ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening van Habitus maatschappelijk zorg en welzijn. Nodig is cliëntenbelang voorop te kunnen stellen en onderscheid te kunnen maken tussen eigen belang en cliëntenbelang. Van belang is gemotiveerd zijn, kunnen samenwerken, voldoende tijd en inzet hebben en kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Daarnaast is het belangrijk dat er mensen in de raad zitten met een specifieke deskundigheid, zoals beleidsmatige interesse, secretariële en communicatieve vaardigheden of financiële kennis.

Lid zijn van de Cliëntenraad is vrijwilligerswerk. Een lid van de Cliëntenraad van Habitus maatschappelijk zorg en welzijn krijgt geen kwartaalvergoeding die door de directie in overleg met de cliëntenraad is vastgelegd. Wel worden de onkosten die zij moeten maken voor de taakuitoefening in overleg met de directie vergoedt.

Voor meer informatie, voor delen van uw ervaringen, voor belangstelling toetreden tot de raad kunt u terecht bij de clientenraad via ons contactformulier ook kunt u bellen naar 085 77 30 508 en vragen naar de secretaris van de Cliëntenraad.

(085) 773 0508
info@habituszorg.nl

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Die helpt om uw vraag of probleem rondom zorg en ondersteuning onder woorden te brengen? Iemand die naar u en uw naasten luistert? Die u op weg helpt? Iemand die ook mee kan gaan naar gesprekken?

Zo iemand is er: de Co of cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuners beschikken over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze luisteren goed naar uw wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties. Een cliëntondersteuner inschakelen kost u niets.

Cliëntondersteuners beschikken over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze luisteren goed naar uw wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties. Een cliëntondersteuner inschakelen kost u niets.Lees meer over cliëntondersteuning via het zorgkantoor (https://www .regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/clientondersteuning-via-zorgkantoor)

U kunt terecht bij een cliëntondersteuner via de gemeente als u hulp en advies nodig heeft op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De gemeente kan u in contact met cliëntondersteuning brengen. Lees meer over cliëntondersteuning via de gemeente (https://www .regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/clientondersteuning-via-gemeente)

Cliëntvertrouwenspersoon

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon. Het Zorgkantoor zorgt ervoor dat er een cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar is in uw regio.

De cliëntvertrouwenspersoon (cvp) helpt u bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Deze ondersteuning is gratis voor u.

De Wet zorg en dwang (Wzd) is van toepassing:

 • als u een indicatie heeft voor langdurige zorg met als grondslag psychogeriatrische stoornis of verstandelijke beperking.
 • als u geen indicatie heeft voor langdurige zorg, maar vanwege uw psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking bent aangewezen op zorg. Dit moet door een arts worden vastgesteld.
 • als u niet-aangeboren hersenletsel (NAH), het syndroom van Korsakov of de ziekte van Huntington

heeft, waarbij er sprake is van vergelijkbare gedragsproblemen of verlies van regie.
Heeft u te maken met onvrijwillige zorg of opname? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon.

Heeft u ouderenzorg nodig?

085 – 77 30 508
info@habituszorg.nl
Routebeschrijving


  Heeft u ouderenzorg nodig?

  085 – 77 30 508
  info@habituszorg.nl
  Routebeschrijving