Missie

Respect voor de medemens

staat hoog in de vandaal bij Habitus maatschappelijk zorg en welzijn. Wij stellen de cliënt centraal en hebben als missie het ondersteunen, behouden en/of bevorderen van kwaliteit van leven van onze cliënten. Kwaliteit betekent dat hetgeen wij doen bij cliënten past bij de levensstijl van hen en past bij wat zij willen leiden binnen hun (on)mogelijkheden. Hierbij staat de keuzevrijheid, zelfredzaamheid, eigen regie en veiligheid centraal. Wij bieden derhalve vraaggerichte zorg die de individuele kwaliteit van leven van de cliënt ondersteunt. Om  dit te kunnen waarborgen is samenwerking in de keten een belangrijke voorwaarde, naast het belang van de samenwerking tussen onze medewerkers, cliënt en haar eventuele mantelzorgers. Bij ons wordt eenieder die bij het zorgaanbod betrokken is gestimuleerd actief mee te denken hoe de beste zorg aan een specifieke cliënt geboden kan worden. Zo ontstaan er creatieve ideeën die de cliënt in de zorgbehoefte kunnen ondersteunen. Ons motto luidt dan ook “Duurzaam verbeteren door leren en ontwikkelen”.

Visie

De visie van Habitus

maatschappelijk zorg en welzijn is dat elk mensenleven van waarde is en dat de zorg ervoor gedragen moet worden op het moment dat daartoe noodzaak bestaat. Wij vinden het belangrijk dat cliënten die onverhoopt wijkverpleging en of ondersteuning nodig hebben toch zoveel mogelijk hun zelfstandigheid en eigen regie moeten kunnen behouden. Habitus maatschappelijk zorg en welzijn staat voor vertrouwen, respect en kwaliteit in zorg.

Ieder mens heeft zijn eigen identiteit, waarden, normen en overtuigingen. Deze persoonskenmerken maken ieder mens uniek. Daar proberen wij als organisatie zoveel mogelijk rekening mee te houden. Niet de ziekte, beperking of handicap staat centraal bij het bepalen van de zorgbehoefte centraal maar de cliënt. De cliënten horen zoveel mogelijk zelf te bepalen welke zorg- en dienstverlening zij willen ontvangen. Om dit te bereiken met Habitus maatschappelijk zorg- en welzijn kunt u van ons verwachten dat:

 • Wij elkaar eerst leren kennen tijdens de intake;

 • Wij luisteren naar elkaar;

 • Wij elkaar helpen;

(085) 773 0508
info@habituszorg.nl

Bij habitus maatschappelijk zorg en welzijn doen we alles met elkaar en voor elkaar

De kernwaarden vormen ‘het dna’

van onze organisatie. Ze staan voor onze meest waardevolle kenmerken, die we verder willen versterken. Ze geven houvast voor het bepalen van de koers. Habitus maatschappelijk zorg en welzijn heeft vier kernwaarden geformuleerd, te weten:

 • Dichtbij – de lijntjes in onze organisatie zijn kort, waardoor we eenvoudig kunnen afstemmen. Onze medewerkers en leidinggevenden zijn toegankelijk voor elkaar. Wij werken in kleine teams met medewerkers die goed op elkaar ingespeeld zijn.

 • Inlevend – je werk is een deel van je leven. We houden rekening met de persoonlijke situatie van onze collega’s en de manier waarop het werk op hun leven aansluit. Wij zien het talent in elke medewerker en helpen hem dit te ontwikkelen op een manier die bij die persoon past. We zijn trots op de dingen die goed gaan. Die laten we zien en daar tonen we waardering voor. Onze medewerkers zijn meer dan werknemers. We zoeken samen naar een goede balans tussen werk en privé en geven talent de kans om te groeien

 • Daadkrachtig– we maken duidelijke afspraken over de doelen en zorgen dat succesvolle initiatieven kunnen groeien en bloeien.

 • Verbindend – we voelen ons betrokken bij elkaar en zijn trots op onze organisatie. Samen werken we aan hetzelfde doel: **. Als Habitus maatschappelijk zorg en welzijn regelen we achter de schermen alle zorg en ondersteuning die onze cliënten nodig hebben. We zijn iedere dag bewust bezig met de communicatie over ons werk met elkaar.

Team foto

Doelgroep

Kwetsbare ouderen en volwassenen

in de wijken van Twente die zorg en ondersteuning behoeven vanuit de Wlz, ZvW of Wmo, in het bijzonder (doch niet exclusief) thuiswonende migrantendoelgroepen, zoals Wlz- profielen VV-3, -4, -5 en -6, Wijkverpleging en Wmo intensieve ondersteuning. Exclusiecriteria van Habitus zijn jeugdigen (jonger dan 18 jaar), forensisch zorg, verslavingszorg, ggz en gehandicaptenzorg. Wij sluiten deze uit omdat onze ketenpartners deze zorg beter kunnen leveren dan wij. Verder kunnen wij cliënten niet van zorg voorzien zolang zij andere cliënten of onze medewerkers discrimineren dan wel een claimend gedrag vertonen zodat 1-op-1 begeleiding nodig is of leidt tot een verkapte PGB.

Duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is al jarenlang een belangrijk onderwerp.

Wij vinden het thema steeds belangrijker en willen onze verantwoordelijkheid nemen. Wij willen op een verantwoorde wijze ons steentje bijdragen aan het waardevol leven van onze cliënten. Dat betekent dat wij duurzaam omgaan met de zorg en welzijn voor onze cliënten, met de inzetbaarheid van onze medewerkers, met het milieu en energie en met de inkoop van producten en diensten. Wij maken daarom keuzes die aansluiten bij de behoeften die we nu hebben en goed zijn voor de toekomst, waarbij we rekening houden met haalbaarheid en betaalbaarheid. In onze keuzes rondom duurzaamheid zijn we vooruitstrevend, vernieuwend, creatief, moedig en toonaangevend.

Raad van toezicht

verantwoordelijkheid

De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de directie.
De raad van toezicht bestaat uit:

Pamela Hickson Advisory

Functie omschrijving

Pamela Hickson Advisory

Functie omschrijving

Pamela Hickson Advisory

Functie omschrijving

Binnen de raad van toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Zorgbrede Governacecode.

 • Jaarverslag Raad van Toezicht 2020;

 • Reglement Raad van toezicht;

 • Toezichtvisie Raad van toezicht.

Jaarverslag

Net als andere zorginstellinge

moet ook Habitus maatschappelijk zorg en welzijn elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop wij ons geld besteden. Die verantwoording leggen wij af in de jaarverantwoording zorginstellingen.

U vindt de jaarverslagen op Jaarverantwoording in de zorg [hyperlink naar
https://digimv8.desan.nl/archive/search]

Inspectierapporten

Onderstaand treft u het inspectierapport aan van Habitus maatschappelijk zorg en welzijn

Kwaliteitsverslag

kwaliteit hoog in het vaandel

Bij Habitus maatschappelijk zorg en welzijn staat kwaliteit hoog in het vaandel. Wij vinden dat iedereen recht heeft op goede zorg en willen dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Of het nu gaat om het bepalen van het zorgplan, het innemen van medicatie of het invullen van een zinvolle dag. Onze medewerkers zijn echte vakmensen. Ze krijgen de ruimte om het werk naar eigen inzicht te regelen. Samen zorgen we ervoor dat u zoveel mogelijk uw eigen leven kunt blijven leiden; met uw inzet en uw sociale netwerk. Graag nodigen we u uit om ons Kwaliteitsverslag 2020 te lezen. Het verslag is gebaseerd op het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 2020. In ons kwaliteitsplan beschreven we welke plannen we hadden om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening in 2020 verder te verbeteren. Dit verslag laat zien in hoeverre we deze plannen gerealiseerd hebben; we kijken terug op de thema’s waaraan we gewerkt hebben en benoemen welke resultaten we hebben behaald. Tevens blikken we vooruit op onze plannen voor 2021.

Heeft u ouderenzorg nodig?

085 – 77 30 508
info@habituszorg.nl
Routebeschrijving


  Heeft u ouderenzorg nodig?

  085 – 77 30 508
  info@habituszorg.nl
  Routebeschrijving