Klachtenregeling

Klachtenregeling

Voor u ligt de klachtenregeling van onze organisatie. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voorziet in het waarborgen dat elke klacht aandacht krijgt volgens een duidelijk beschreven procedure. De klachtenregeling garandeert een onafhankelijke en onpartijdige behandeling.

Voor wie?

De klachtenregeling is voor al onze cliënten die een klacht hebben over (een aspect van) de zorg en dienstverlening van onze organisatie.

Wat is een klacht?

Een klacht is een meningsverschil tussen u en de organisatie of ontevredenheid van u over de organisatie. Dit kan betrekking hebben op:

 • De organisatie zelf (bijvoorbeeld slechte bereikbaarheid);
 • Medewerker(s);
 • Financiële zaken en/of
 • Kwaliteitsaspecten (bijvoorbeeld kwaliteit van de geboden zorg).

Recht doen aan uw klacht

Met deze klachtenregeling stelt onze organisatie zich ten doel om recht te doen aan uw klacht. Dat kan door het wegnemen van (gevoelens van) onrecht en/of bieden van oplossingen voor de klacht. Daarnaast willen we uw vertrouwen in onze organisatie herstellen.

Ten slotte willen wij leren van klachten en het functioneren van de organisatie verbeteren. Hiermee worden de oorzaken voor de klacht weggenomen en voorkomen we dat u andere cliënten in de toekomst dezelfde klachten hebben.  

Klachtenfunctionaris

Onze organisatie werkt met een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris die collectief geregeld is via de brancheorganisatie:

Instantie voor klachten in de Klachtenbemiddeling is:

Vereneging SPOT

Telefoonnummer:

035-5427517

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is:

Klacht@ verenigingspot.nl

Het adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is:

Vereniging Spot

T.a.v. Klachtenfunctionaris

Postbus 5135

1410 AC Naarden

De onafhankelijke klachtenfunctionaris heeft de volgende taken:

 • U gratis van advies voorzien over de klachtenregeling en hoe u een klacht kunt indienen;
 • U bijstaan in het formuleren van uw klacht;
 • Onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen;
 • U tijdens de klacht informeren over de status van de klacht;
  1. De externe onafhankelijke klachtenfunctionaris de oplossing voor de klacht niet (toereikend) heeft kunnen bieden;
  2. Wij in strijd handelen met wet- en regelgeving en/of beroepstandaarden en/of
  3. U met uw klacht, gezien de aard van de klacht of om welke reden dan ook die voor u van belang is, niet bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris terecht kunt of terecht wilt. U verder wegwijs maken als u er niet uit komt met de organisatie.BeslistermijnU ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van de klachtenfunctionaris. Daarin geeft de onafhankelijke klachtenfunctionaris met redenen aan tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen er over en naar aanleiding van de klacht zijn genomen en binnen welke termijn onze organisatie maatregelen hiertoe zal nemen. Het kan voorkomen dat voor een zorgvuldig onderzoek meer tijd nodig is. In dat geval zal de termijn met ten hoogste vier weken verlengd worden. Daarvan wordt u uiteraard schriftelijk op de hoogte gehouden.Erkende Geschilleninstantie

   Het kan zijn dat u vindt dat:

  In deze en andere gevallen kunt u zelf direct terecht bij de erkende geschilleninstantie. Deze instantie is erkend, extern en onafhankelijk. U hoeft dus niet eerst langs onze organisatie en/of de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Onze organisatie is aangesloten bij de volgende erkende geschilleninstantie:

  Instantie voor klachten in de Klachtenbemiddeling is:

  Stichting Zorggeschil

  Telefoonnummer:

  0561-618711

  Het e-mail adres van Stichting Zorggeschil is:

  Info@zorggeschil.nl

  Het adres  van Stichting Zorggeschil is:

  Stichting Zorggeschil

  Postbus 24018

  3502 MA Utrecht

  Medezeggenschap

  Zoals aangegeven zijn klachten voor onze organisatie ook leermomenten. Daarom worden de klachten geanonimiseerd en gebundeld besproken tijdens het periodieke overleggen voor medezeggenschap. Uw klacht wordt dan zodanig geanonimiseerd dat deze niet te herleiden is tot u. Tijdens dit overleg kunt u uiteraard ook uw klachten of zaken waar u tegenaan loopt inbrengen.

  Vragen en/of verdere informatie

  Mocht u verdere vragen hebben over de klachtenregeling, geschillen of de Wkkgz, dan kunt contact opnemen met onze organisatie.

 • U verder wegwijs maken als u er niet uit komt met de organisatie.
 • U tijdens de klacht informeren over de status van de klacht;
 • U tijdens de klacht informeren over de status van de klacht;
Bekijk hier

*klachtenfolder