Doelgroep

Habitus MZW heeft zich gespecialiseerd in zorgverlening binnen de regio Twente.

Wij richten ons op mensen met een beperking, aandoening of probleem. De oorzaak kan gelegen zijn in psychische en/of lichamelijke klachten. Daarbij maken wij geen onderscheid in levensbeschouwing en/of culturele achtergrond. Hierdoor kennen wij een brede doelgroep.

Volwassenen die hulp nodig hebben en bereid zijn deze af te nemen, kunnen bij ons terecht. Enkele zorgvragen zijn echter complex en vragen een gespecialiseerd zorgaanbod. Om deze reden zijn bij Habitus MZW de volgende zorgvragen uitgesloten:

 • Jeugd onder de 18 jaar
 • Forensische zorg
 • Verslavingszorg
 • Zorgvragers die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • Zorgvragers die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
 • Zorgvragers met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Zorgvragers met wegloopgedrag;
 • Zorgvragers die suïcidaal gedrag vertonen;
 • Zorgvragers met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
 • Zorgvragers met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
 • Zorgvragers met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
 • Zorgvragers met zintuiglijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
 • Zorgvragers met psychoses;
 • Zorgvragers met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
 • Zorgvragers voor wie vrijheidsbeperking van toepassing is/dient te zijn; Zorgvragers die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang).