De financiering van de zorgvraag

Habitus MZW levert naast particuliere zorg ook Wlz-, Zvw- en Wmo-gefinancierde zorg en ondersteuning.  Hieronder is uitgewerkt wat wordt verstaan onder Wlz-, Zvw- en Wmo-gefinancierde zorg en ondersteuning.

  • Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Ook zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg valt onder de Wlz.

Hoe werkt de Wlz?

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

– zorg in een instelling

– een volledig zorgpakket thuis

– een persoonsgebonden budget

– een modulair pakket thuis

Zorg thuis is alleen mogelijk als dit verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan die van een opname in een zorginstelling. Het zorgkantoor helpt om de keuze te maken en de zorgaanbieder te kiezen. Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

 Zorgplan

Kiest u ervoor om uw zorg bij Habitus MZW in te kopen, dan zijn wij verplicht om een zorgplan op te stellen. Dat doen wij samen met degene die de zorg nodig heeft en met zijn of haar mantelzorger. Hierin staan afspraken over de zorg, de dagbesteding en over de samenwerking tussen u en de professionele zorgverleners.

 Cliëntondersteuner

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Meer informatie hierover leest u in de Factsheet Cliëntondersteuning Wlz.

 Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgkantoor. Of kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

 

  • Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol. Wat betekent dat voor u?

Wat biedt de Zorgverzekeringswet?

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

– verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)

– de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek

– de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking

– de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

– zorg voor kinderen met een indicatie intensieve kindzorg

De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering. Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. De zorg wordt meestal geleverd in natura, maar kan ook geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).  De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet zijn verschillend per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

 Centrale rol van de wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige krijgt in de thuiszorg een belangrijke rol. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft en met de mantelzorger.

Ook zorgt de wijkverpleegkundige voor de afstemming met andere zorg- en hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker. De wijkverpleegkundige is voor u dus het centrale aanspreekpunt.

Respijtzorg soms vergoed

Respijtzorg houdt in dat de zorgen van de mantelzorger tijdelijk wordt overgenomen, zodat hij/zij even vrijaf kan nemen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze respijtzorg geheel of gedeeltelijk. In opdracht van Mezzo heeft de Consumentenbond onderzocht welke vergoedingen de verzekeraars bieden. De resultaten hiervan kunt u bekijken op het vergoedingenoverzicht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Of kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

  • Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Wat kunt u verwachten?

Wat biedt de Wmo?

De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. U kunt hier terecht voor:

– huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer

– ondersteuning voor u als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg

– begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf

– beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

U vraagt de hulp aan bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente. De hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van het inkomen. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. U ontvangt per periode (4 weken) een rekening met het bedrag dat u moet betalen. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer wordt, dan kunt met een rekenprogramma van het CAK (klik hier) een proefberekening maken. U kunt het CAK ook bellen op 0800-1925.

Keukentafelgesprek

Kenmerkend aan de Wmo is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken wat de situatie is van degene die hulp vraagt. Daarvoor gaat de gemeente met hem en met de mantelzorger in gesprek.

In dit zogenoemde keukentafelgesprek komt aan de orde wat de zorgvrager nog kan doen, wat de mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan beslist de gemeente óf en zo ja, welke hulp zij toekent. Bekijk de gratis module keukentafelgesprek.

Ondersteuning van de mantelzorger

De Wmo doet een groter beroep op mantelzorgers dan voorheen. Tegelijkertijd is de gemeente verplicht om u in uw zorgtaken te ondersteunen. Zo kan de mantelzorger bijvoorbeeld een aanvraag doen voor vervangende zorg of restpijtzorg. Dat kan helpen om de overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. Iedere gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden.  Voor cliënten, maar ook voor mantelzorgers. De cliëntondersteuner kan u helpen bij het regelen van de juiste hulp en bij het gesprek met de gemeente. Vraag bij uw gemeente waar u een cliëntondersteuner kunt vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente. Of kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl.


Contact